Bahasa Arab Basooir

Permulaan

Kursus Bahasa Arab Basooir mempunyai objektif yang besar. Ia adalah satu wadah yang disediakan untuk memampukan pelajar menguasai bahasa Arab dalam tiga skill utama iaitu membaca, menulis dan bercakap.

 

Lebih daripada itu ia mempunyai matlamat yang lebih besar iaitu agar pelajar-pelajarnya mampu mengikuti pengajian turath Islam seperti Tafsir, Hadith, Fekah, Sirah, Sastera Arab, Syair dan sebagainya. Oleh itu sukatan yang diatur akan mengikuti tiga peringkat pengajian iaitu Permulaan, Pertengahan dan Lanjutan.

 

Peringkat Permulaan akan menyentuh tajuk-tajuk berikut:

 TajukMasa
BAB 01
01Asas Huruf 01(Demo Percuma! Sila Klik Untuk Menonton)17:17
02Asas Huruf 02
BAB 02
03Pembahagian Kalimah21:08
03aPembahagian Kalimah26:40
04Waw Ataf, Kata Nama Bukan Sifat (Jamid), Kata Nama Sifat dan Frasa Sifat20:44
05Kata Nama Khas20:09
06Pembentukan Ayat - Jumlah Ismiyyah27:52
07Khabar Kata Sifat dan Isim Jamid24:29
08Perbezaan Frasa Sifat dan Khabar Kata Sifat21:25
09Khabar Frasa Jar Majrur dan Zaraf27:23
10Perubahan Susunan Mubtada dan Khabar27:07
BAB 03
11Muannath26:20
12Perbezaan Frasa Sifat Muannath dan Jumlah Ismiyyah Muannath28:47
13Frasa Sifat Muannath Lanjutan28:30
14Jumlah Ismiyyah Muannath28:51
15Jumlah Ismiyyah Muannath Lanjutan30:35
16Ayat Tanya/Jumlah Istifhamiyyah 25:45
17Ayat Tanya Lanjutan 28:01
BAB 04
18Irab Isim27:02
19Rafa',Nasab Dan Jar28:11
20Mu'rab Dan Mabni29:22
21Irab Lafzi, Taqdiri & Mahalli 28:05
22Amil Lafzi Dan Maknawi 29:04
23Ghairu Munsarif 28:04
24Faktor Penyebab Ghairu Munsarif 25:14
25Idhafah29:08
26Murakkab Idhafi29:37
27Ta'rif dan Takhsis Idhafi28:30
28
Penyifatan Mudhaf31:12
29Penyifatan Mudhaf Ilaih26:29
30Idhafah Bersiri dan Zaraf27:08
31Tathniah25:36
32Irab Tathniah26:12
33Jama'29:30
34Irab Jama'28:54
35Idhafah Tathniah dan Jama' Muzakkar Salim27:28
36Irab Isim Manqus dan Isim Maqsur28:27
37Irab Tathniah dan Jama' Muzakkar Salim Isim Manqus dan Isim Maqsur22:24
38Irab Isim Mamdud29:01
39Jama' Muannath Salim27:00
40Penyifatan Jama' Muannath Salim19:11
41Jenis Kalimah Yang Layak Dibentuk Jama' Muannath Salim37:44
42Harakat Huruf Kedua Jama' Muannath Salim22:05
43Isim Jins Jama' dan Mutabaqah28:23
44Isim Jama' dan Mutabaqah21:51
45Dhamir Munfasil25:07
46Mutabaqah Dhamir Munfasil & Mubtada Khabar23:30
47Mutabaqah Dhamir Munfasil & Fa`il dan Naib Fa`il22:17
48Mutabaqah Dhamir Munfasil Sebagai Taukid dan Ataf21:51
49Mutabaqah Dhamir Sha`n dan Fasl21:45
50Sighah Laisa24:18
51Khabar Laisa - Irab Isim Mufrad, Jamak Taksir dan Jamak Muannath Salim29:00
52Khabar Laisa - Irab Isim Tathniah dan Jamak Muzakkar Salim28:14

  • October 9, 2013
  • Basooir