Mu`jam Tatabahasa Arab Dalam Carta dan Jadual

Mu`jam Tatabahasa Arab Dalam Carta dan Jadual  atau A Dictionary of Arabic Grammar In Charts and Tables adalah buku yang dirangkakan dalam bentuk Jadual dan Carta untuk membantu pelajar menggambarkan susunatur Ilmu Nahu dan Saraf dalam bentuk yang komprehensif . Kelas Basooir memilih kitab ini sebagai silibus pengajian bertujuan sebagai pendedahan kepada teks Arab dan sebagai ulangkaji kepada pelajaran nahu dan saraf yang telahpun dipelajari menggunakan teks Melayu.  Pdf kitab boleh dimuat turun.

 

Mujam Qawaid Lughah Arabiyah Berjadual

 

BAHAGIAN 1
 TajukMukasurat 
01Rangka Am Pembahagian Ilmu Saraf dan Nahu1-326:16
02Rangka Am Pembahagian Kalimah Bahasa Arab dan Harakat4-521:05
03Idgham dan I'lal6-1022:55
04Pengaitan dan Mulhaqat Nahu1538:39
05 I'rab Isim, Harf dan Jumlah1622:48
06 I'rab Fi'il1745:07
07 Tanda Baca dan Waqaf Qiraat1836:04
BAHAGIAN 2
 TajukMasa
01Huruf-Rangka Am10:34
02Huruf Hijaiyyah13:46
03Huruf Abjadiyah13:22
04Sejarah Pengasasan Huruf 15:26
  • January 30, 2013
  • Basooir
  • Lesson

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>