Definisi-definisi asas Mustalah Hadith

 BASOOIR: Mustalah Al-Hadith 03
Ilmu Mustalah Hadith

Ilmu mengenai kaedah atau usul untuk mengetahui hal ehwal sanad dan matan dari segi penerimaan atau penolakannya.

 

Bidang Pengkhususan

Berkenaan dgn Sanad dan Matan juga dari sudut penerimaan dan penolakan.

 

Faedah

Untuk membezakan antara hadith sahih dan hadith yang tidak sahih

 

Takrif Hadith

Sudut Bahasa : Baru, dijamakkan dengan أحاديث tanpa mengikut kaedah.

Makna Istilahi  : Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah saw sama ada percakapan, perbuatan,  takrir atau sifat

 

Takrif Khabar

Sudut Bahasa : Berita, jamaknya أحبار

Makna Istilahi  : Ada 3 pendapat

i)   Sinonim dengan hadith

ii)  Hadith datang dari Rasulallah (saw) manakala khabar tidak

iii) Maksud yang lebih umum iaitu berita yang datang dari Rasulullah (saw) ataupun tidak

 

Takrif Athar

Sudut Bahasa : Baki bagi sesuatu

Makna Istilahi  : Ada 2 pendapat

i)  Sinonim dengan hadith

ii) Sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi’in sama ada ucapan atau perbuatan

 

Takrif Isnad

Ada dua pengertian

i) Mengaitkan hadith kepada pengucapnya dengan secara bersanad

ii) Turutan perawi-perawi yang sampai kepada matan; makna yang sinonim dengan sanad

 

Takrif Sanad

Sudut Bahasa : Tempat bergantung, dinamakan sedemikian kerana perawi bergantung kepada hadith

Makna Istilahi  : Turutan perawi-perawi yang bersambung hingga ke matan

 

Takrif Matan

Sudut Bahasa : Tanah yang keras dan tinggi

Makna Istilahi  :  Ucapan pada akhiran sanad

 

Takrif Musnad

Sudut Bahasa : Isim Maf’ul dari أسند  dengan erti menyandarkan dan menisbahkan sesuatu padanya.

Makna Istilahi  :  Mempunyai tiga makna

i)   Kitab-kitab yang mengumpulkan riwayat-riwayat sahabat secara berasingan

ii)  Hadith marfu’ muttasil yakni bersambung sanadnya.

iii) Semakna dengan sanad oleh itu perkataan musnad adalah masdar mimi

Takrif Musnid

Seorang yang meriwayatkan hadis dengan bersanad sama apa dia memahaminya atau semata-mata meriwayatkan

 

Takrif Muhaddith

Seorang yang berkecimpung dalam ilmu hadis riwayah dan dirayah dan mengetahui kebanyakan riwayat-riwayat hadis serta mengenali keadaan perawi-perawinya

 

Takrif Al-Hafiz

Ada dua pendapat

i ) Sinonim dengan muhaddith di sisi kebanyakan ahli hadith

ii) Seorang yang lebih tinggi kedudukan daripada muhaddith iaitu pengetahuannya terhadap riwayat dalam setiap tabaqat lebih banyak daripada yang tidak diketahuinya.

 

Takrif Al-Hakim

Mengikut sebahagian ulama ia bermakna seseorang yang ilmunya yang meliputi kesemua hadis sehingga tidak terlepas daripadanya kecuali beberapa hadis sahaja

 

 

 

  • April 29, 2013
  • Basooir
  • Lesson / Tafaqquh

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>