Hadith Risalah “Hakikat Tarikat daripada Perspektif Sunnah” Satu Analisa

Ahaadith Risaalah “Haqiiqah al Toriiqah min al Sunnah al Aniiqah, Diraasah Tahliiliyah Naqdiyah.

The Hadiths of the Risalah “The Truth of Sufi Tariqah from the Elegant Sunnah” An Analaytical Study.

Tesis master ini adalah hasil kajian Ustaz Zaharudin bin Nawi ke atas sebuah risalah yang di karang oleh seorang ulama India yang masyhur Maulana Ashraf Ali Thanawi berkenaan dalil-dalil sunnah yang menyokong amalan tasawwuf. Pengarang telah mengajukan melebihi 300 buah hadith dengan huraian pendek terhadap kaitannya dengan tasawwuf. Pengkaji cuba mencari sumber hadith-hadith yang dikemukan oleh pengarang dalam kitab-kitab induk hadith dan menganalisa tentang nilai hadith tersebut. Kajian ini tidak menyentuh pandangan pengarang terhadap isu-isu dalam tasawwuf.

  • December 31, 2012
  • Basooir
  • Lesson / Penyelidikan

Leave a Reply

Your email address will not be published.


You may use these HTML tags and attributes: %s
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>